Uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu klasy sportowej

06 sierpnia 2019 r. w Nowogardzie odbyło się spotkanie burmistrza Nowogardu, Roberta Czapli z przedstawicielami instytucji zainteresowanych utworzeniem klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1.

Już od tego roku szkolnego 2019/2020 w SP 1 zostanie utworzona klasa sportowa na bazie uczniów klas 7. Ma to być klasa sportowa o specjalności piłka ręczna. Zadaniem klasy sportowej jest kształcenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej odpowiednie warunki zdrowotne.
Wymagania w stosunku do kandydata: bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, zaliczenie próby sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych, uzyskanie łącznie odpowiedniej liczby punktów (określonej w regulaminie rekrutacji) za: 1) oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły, 2) wyniki uzyskane ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI lub egzaminu gimnazjalnego, 3) wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób sprawnościowych.
W tworzeniu klasy zainteresowana jest Rada Pedagogiczna SP 1 i władze miasta.

P1350172 P1350176 P1350183 P1350187 P1350189

W spotkaniu udział wzięli:
Jakub Tarczykowski – Prezes Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej,
Jarosław Szymaniak – koordynator ośrodków sportowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, województwa zachodniopomorskiego,
Marcin Wolny – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie,
Anna Łysiak – dyrektor SP 1 w Nowogardzie,
Lilla Kaźmierowska – kierownik ZEAS w Nowogardzie
Robert Czapla – burmistrz Nowogardu,
przedstawiciele mediów miejscowych i regionalnych.

Klasa sportowa to więcej zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego w cyklu tygodniowym i zajęcia pozalekcyjne. Klasa sportowa w podstawówce może być ważnym czynnikiem dyscyplinującym i dopingującym do nauki.

avatar

RJZ

Redaktor