Projekty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków na instrument skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Na podstawie art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie  oraz Filii w Nowogardzie.

Druk wniosku do pobrania na stronie www http://goleniow.praca.gov.pl/.

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości  i terminie określonym w umowie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

 Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Screen Shot 2017-10-05 at 09.39.36

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie goleniowskim (III)” 

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizuje projekt w ramach którego oferuje wsparcie w następujących formach aktywizacji:

  • Staże zawodowe
  • Bony na zasiedlenie
  • Prace interwencyjne
  • Bony szkoleniowe

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie goleniowskim (III)”
współfinansowany z EFS w ramach PO WER

Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest do wyczerpania środków. Zapraszamy beneficjentów do udziału w projekcie. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są w wieku 18-29 lat
  • nie szkolą się, nie kształcą (w trybie dziennym), nie pracują
  • są objęte I lub II profilem pomocy.

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • są długotrwale bezrobotne
  • są osobami niepełnosprawnymi
  • są osobami niskowykwalifikowanymi.

Osoby w wieku 18-24 lata nie mogą być zarejestrowane w PUP dłużej niż 4 miesiące przed przystąpieniem do projektu.

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany