Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem  wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 8a, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu  chorób zakaźnych  zwierząt  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1421)  oraz  art. 59 ust. 1 ustawy  z dnia 23 stycznia  2009 r.  o wojewodzie  i administracji  rządowej    w województwie  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1464)  na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje  się  obszar  powiatu  polickiego,  goleniowskiego,  kamieńskiego,  myśliborskiego,  gryfińskiego oraz  m.  Świnoujście  za  obszar,  na  którym  występuje  zagrożenie  wystąpienia  choroby  zakaźnej  zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków.
§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków;
2) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
§ 3. Na  obszarze  zagrożonym  wystąpieniem  choroby,  o którym  mowa  w §  1,  nakazuje  się  utrzymywanie drobiu w zamknięciu.
§ 4. Zakazy  i nakazy,  o których  mowa  w §  2 oraz  §  3,  obowiązują  wszystkich  mieszkańców  oraz  osoby czasowo przebywające na obszarach wymienionych w § 1, do momentu jego odwołania.
§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze o którym mowa w § 1.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki

Załącznik (do pobrania):
Rozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r.  w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście - pobierz

Schowek01

Więcej…

avatar

RJZ

Redaktor