WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

W niedzielę (2014-03-09), na terenie gminy Nowogard było kilka pożarów, do których prawdopodobnie nie musiało dojść.
Przedwiośnie to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiadają ludzie, którzy nie zdają sprawy z tego, że do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami. Duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zmniejszenie widoczności na drogach, może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Ogień z nieużytków może przenieść się na obszary leśne. Ogień niszczy rodzimą faunę i florę. Uśmierca wiele pożytecznych zwierząt i naraża ludzi biorących udział w gaszeniu pożarów!
WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Opracowano na podstawie materiałów własnych i … WIĘCEJ
Zdjęcia wykonano za Karskiem 2014-03-09, ok. godz. 14.00.

avatar

RJZ

Redaktor