Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji – stanowisko CEiP Profit

Poniżej znajduje się odpowiedź na artykuł Rafała Szpilkowskiego, Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji. Po przeczytaniu listu ,,Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji odniosłem dziwne wrażenie (potwierdziły […]

Poniżej znajduje się odpowiedź na artykuł Rafała Szpilkowskiego, Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji.

Po przeczytaniu listu ,,Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji odniosłem dziwne wrażenie (potwierdziły to też osoby, które do mnie zadzwoniły) jakby napisała go osoba dotknięta schizofrenią. Jak piszą lekarze, osoby takie inaczej postrzegają rzeczywistość. Słyszą lub czują to co nie istnieje i to czego nie postrzegają inni. Szczególnie u takich osób pojawiają się urojenia paranoidalne polegające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach i ocenach, odpornych na wszelką argumentację.

Radny R.Szpilkowski zaczyna od tego ,że po odbiór Laura Cisowego wychodzi przewodniczący Rady Fundacji Jacek Piechota(SLD) a aktu wręczenia  dokonuje Antoni Bielida przewodniczący Rady Miejskiej(SLD). To kto miał wyjść po odbiór wyróżnienia ,,święty turecki” a wręczać go były przewodniczący RM Marek Krzywania? Autor listu stwierdza dalej, że… wszyscy wymienieni promieniowali radością i satysfakcją oraz wzajemnym do siebie zaufaniem. A co mieli zacząć okładać się pięściami? Paranoja. To, że są to przedstawiciele SLD, świadczy o uzyskanym poparciu w demokratycznych wyborach. Nikt nie powinien takich wyborów kwestionować, także radny Szpilkowski.

Autor listu napisał dalej, że jako ,,przedsiębiorca” odebrał to… jako hucpę i siarczysty policzek wymierzony osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ciekaw jestem czy zapytał o to 16 przedsiębiorców, którzy prowadzą lub prowadzili w Centrum swoje firmy. Większość z nich podpisała się pod wnioskiem o  przyznanie Fundacji wyróżnienia. Dziwnym trafem zapomniał też napisać, że sam od 2005 r czyli od blisko 9 lat prowadzi działalność w budynku zarządzanym przez Fundację. Jak to się ma do przytoczonego dalej  twierdzenia, że ,, to generowanie nieuczciwej konkurencji w stosunku do nowogardzkich płatników podatków” Jest to wyraźny przykład obłudy i hipokryzji człowieka, co gorsze radnego gminy, który powinien w swoich wypowiedziach zachować obiektywizm i mówić prawdę. Nie wspomnę o płatności czynszu, który bez stosownego wezwania prawie nigdy nie jest przez tego ,,przedsiębiorcę” w terminie regulowany. Może te wezwania tak mocno wzburzyły radnego i ,,przedsiębiorcę”, że postanowił w ramach rozpoczętej już kampanii wyborczej zaatakować Fundację.

Dalej pojawiają się informacje ,że…budynek ten jest własnością gminy i, że jest użyczony fundacji… co jest oczywiście prawdą. Natomiast stwierdzenie, że burmistrz Czapla nie pobiera ani złotówki od fundacji TPP za wydzierżawienie budynku… jest absurdalne. Gdyż jedno wyklucza drugie. Umowa użyczenia nie jest tożsama z umową dzierżawy. Jest to tak jak byśmy napisali, że ,,Syn bezdzietnej matki wyjechał na urlop” lub ,, Żonaty kawaler poszedł na koncert”.

Jeżeli chodzi o zarzut, że burmistrz Czapla  co roku umarza podatek od nieruchomości, to zgodnie z umową użyczenia, podatek umarzał także burmistrz Ziemba nawet wówczas, gdy radny Szpilkowski w koalicji z PSL współrządził gminą. Gmina skorzystała z publicznej pomocy finansowej, pozyskanej przez Fundację, a przeznaczonej na remont i modernizację nieruchomości, służącej wspieraniu przedsiębiorczości. Wartość rynkowa gminnej nieruchomości po remoncie i modernizacji uległa znacznemu zwiększeniu. Uważam, że gdyby nie użyczenie budynku dla Fundacji na prowadzenie inkubatora, to obiekt ten mógłby obecnie wyglądać podobnie jak byłe przedszkole przy ulicy 3-go Maja w Nowogardzie vis a vis Kameny.  Teraz sprzedać można by tylko nieruchomość gruntową, zapewne na budowę kolejnego dyskontu.

Umorzenie podatku stanowi wsparcie gminy dla przedsiębiorców, którzy działalność w Centrum uruchomili i płacą podatki do gminy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zamierzają firmę uruchomić, a nie mają dużych pieniędzy aby stworzyć dla siebie stanowisko pracy. Taki był i jest cel działalności Centrum. Gdyby nie było umorzeń wówczas Fundacja, działająca zgodnie z statutem jako organizacja ,,non- profit”, której działalność nie wiąże się z osiąganiem zysku, musiałaby podatek ten wliczyć do czynszu pobieranego za lokale tak jak inne koszty utrzymania obiektu. Wspieranie przez gminę przedsiębiorczości miałoby wówczas tylko charakter werbalny. I o to zapewne chodzi radnemu Szpilkowskiemu, aby mieć kolejne argumenty, że gmina nic nie robi dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wobec niczym nie uzasadnionych i obraźliwych informacji zawartych w liście, że… Szczecińska Fundacja TPP może się okazać pasożytem jakiego hodujemy na organizmie naszej gminy… oraz nieprawdziwych obłudnych twierdzeń  ,że… mało kto kojarzy czym jest fundacja TPP i gdzie ją można w Nowogardzie znaleźć…, sugerujących zwłaszcza młodszemu czytelnikowi, że nie działamy przy ,,otwartej kurtynie” wyjaśniam co następuje:

Gmina Nowogard w połowie lat dziewięćdziesiątych, była obszarem o jednym z największych, w ówczesnym województwie szczecińskim (przekraczającym 36%) strukturalnym bezrobociem. Przyczyniła się do tego m.in likwidacja PGR-ów i innych firm tzw. gospodarki uspołecznionej. Po  wygranych wyborach samorządowych w1994r., nowe władze koalicji SLD-PSL, podjęły wielokierunkowe działania w zakresie walki z bezrobociem. Do pomocy gminie poproszono wówczas w ramach powołanego ,,Forum na rzecz walki z bezrobociem w Nowogardzie” takie instytucje i urzędy jak: Wojewoda, Marszałek ,Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Izba Przemysłowo Handlowa w Szczecinie, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego, Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp i inne podmioty. Uczestnicy Forum zobowiązali się udzielić gminie pomocy w zagospodarowaniu wolnych obiektów i terenów oraz ich szerokiej promocji gospodarczej w województwie, kraju i za granicą. Dzięki tym działaniom w latach 1994-1998 powstały w gminie 602 podmioty gospodarcze w tym 10 z kapitałem zagranicznym. Największa z nich firma ,,Noworim” z kapitałem niemieckim pracuje do dziś.

Zagospodarowania niszczejącego budynku na inkubator, po zlikwidowanym na początku lat dziewięćdziesiątych  żłobko – przedszkolu, podjęła się Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp. Obiekt ten odpowiadał kryteriom stawianym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz konsultantów Banku Światowego. Instytucje te decydowały o przeznaczaniu środków finansowych  na takie zadania.

Aby to mogło nastąpić Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej i otrzymała pozytywną opinię oraz dofinansowanie projektu uruchomienia Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości- Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowogardzie.

W styczniu 1996 r. po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, którym została nowogardzka firma PBO, przystąpiono do generalnego remontu i adaptacji obiektu. Uroczystego otwarcia jednostki, w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3, dokonał 13 września 1997 r. ówczesny  Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Cel tworzenia takich jednostek w Polsce wynikał z konieczności budowy systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na pomaganie w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej jakie pojawiły się po przełomie polityczno – gospodarczym 1989/1990 r. Wówczas to zaczęły się tworzyć mechanizmy gospodarki rynkowej, ale towarzyszył temu bardzo duży wzrost bezrobocia, do którego nie było przygotowane ani społeczeństwo ani służby zatrudnienia. Biorąc pod uwagę te okoliczności, Rząd Polski zdecydował się na przyjęcie pożyczki z Banku Światowego na realizację projektu pod nazwą „Promocja zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia”. W ramach realizacji tego projektu były tworzone warunki do uruchamiania w Polsce szeregu instytucji wspierających przedsiębiorczość.

Podstawą działalności uruchamianych Inkubatorów Przedsiębiorczości było tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poszukujących możliwości zdobycia nowych kwalifikacji. Obejmowały one :

Po pierwsze, udzielanie pomocy organizacyjno–prawnej nowo powstającym podmiotom gospodarczym.

Po drugie, wynajem przedsiębiorcom powierzchni użytkowej po preferencyjnych cenach oraz

pomoc najemcom w obniżeniu kosztów działalności poprzez możliwość korzystania z obsługi administracyjnej i usług biurowych świadczonych prze Inkubator.

Po trzecie, usługi doradcze, informatyczne, księgowo-finansowe dla przedsiębiorców rozpoczynających tutaj działalność gospodarczą oraz prowadzących już małe i średnie firmy na terenie gminy.

Od chwili uruchomienia Centrum realizowało także wiele innych projektów służących mieszkańcom i przyczyniających się do rozwoju gminy. Wymienię tylko kilka z nich:

W latach 1998-2000 kadra RCP uczestniczyła w Programie Certyfikującym Kanadyjsko-Polskim prowadzonym przez Uczelnię Confederation College. Inkubator otrzymał Certyfikat Dyrektorów EBAC (Rozwój Polskich Ośrodków Wspierania Małej Przedsiębiorczości).

W latach 2003-2005 Fundacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim w Nowogardzie prowadziła Biuro Projektów Europejskich. W trakcie działalności biura zostało obsłużonych około 150 przedsiębiorców oraz ponad 100 osób z branży rolniczej.

W latach 2005-2007 dzięki pozyskaniu przez Fundację środków w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, realizowano projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” tworząc Gminne Centrum Informacji. W okresie realizacji projektu, z usług GCI skorzystało 2047 osób, z tego 80% osób legitymowało się średnim i wyższym wykształceniem.

W 2007 roku w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości prowadzony był punkt konsultacyjny projektu szkoleniowego realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent  Promocja  Postęp pn. „ Zostań przedsiębiorcą – wsparcie dla osób tworzących mikro przedsiębiorstwa”. Beneficjentami ostatecznymi tego projektu było 30 osób nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne

Od 2007 roku C.E.iP „Profit” realizuje zadania publiczne Gminy Nowogard dotyczące: prowadzenia działalności w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy; prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „Start w przedsiębiorczość”; zadanie publiczne pn. „Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pożytku publicznego”.

W latach 2010-2013 Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości wspólnie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych realizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” Adresatami projektu były osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi. W trakcie realizacji tego projektu zorganizowane były w Nowogardzie m.in. Targi Organizacji Pozarządowych.

Od 2010 roku Centrum wspiera nieodpłatnie działania Stowarzyszenia „ Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Nowogardzie”, które ma u nas swoja siedzibę i Stowarzyszenia Diabetyków koło w Nowogardzie, które prowadzi tutaj jedną z niewielu w województwie zachodniopomorskim ,,Szkół Cukrzycy” Wspierane są także inne organizacje pozarządowe.

Obecnie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości prowadzi działalność jako placówka kształcenia ustawicznego i jednocześnie jednostka wspierająca i  promująca przedsiębiorczość. Oznacza to udostępnianie wszystkim chętnym, wyposażonej w media, powierzchni lokalowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, przekwalifikowań.  Są to głównie kursy i szkolenia w zakresie: uruchamiania własnej działalności gospodarczej, obsługi kas fiskalnych, komputera i różnych programów komputerowych, księgowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalistów ds. sprzedaży z obsługą kas fiskalnych, przedstawicieli handlowych, kucharzy-kelnerów i garmażerów, szkoleń BHP oraz kursy w branży budowlanej takie jak: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, brukarz, monter stolarki PCV, cieśla, stolarz meblowy i wiele innych. Zasięgiem swojej działalności obejmujemy powiat goleniowski i powiaty ościenne .

Kursy i szkolenia kierowane są głównie do osób bezrobotnych, objętych opieką i pomocą społeczną oraz skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności, celem przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po wyjściu z więzienia.

W latach 1997-2013 przeprowadzono ponad 200 kursów, szkoleń, warsztatów, w których uczestniczyło 2100 osób. W okresie tym ponad 45 firm korzystało z usług Inkubatora, z czego 29 podjęło samodzielną działalność gospodarczą w naszej i innych gminach. W różnych okresach liczba pracujących tutaj firm wynosiła od 12 do 24, zatrudniały one do 50 osób.

W Centrum pracuje  obecnie 30 osób. Prowadzą oni własną działalność gospodarczą lub są zatrudnieni w 17 małych firmach.

W Centrum można skorzystać z usług firm księgowo-finansowych, firmy informatycznej i nauki jazdy , krawca, szewca, tapicera, fryzjera, kosmetyczki, a także lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i stomatologii. Zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej pragnę poinformować, że są jeszcze wolne lokale na rozpoczęcie działalności biurowej, szkoleniowej i usługowej. Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Jestem przekonany, że dotychczasowa blisko 18 letnia działalność Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” Szczecińskiej Fundacji Talent  Promocja Postęp w Nowogardzie w istotny sposób wspomagała i wspomaga rozwój społeczno-gospodarczy gminy i jej mieszkańców, którzy z jej usług korzystali  i nadal korzystają.

Twierdzenie, że wyróżnienie Laur Cisowy należy się Fundacji w kategorii ,,Jak wydoić gminę Nowogard” oraz niczym nie uzasadniona, poniżająca i zniesławiająca Fundację opinia o jej…pasożytniczej działalności…mogła się zrodzić tylko w chorej głowie .

Dalsze tego typu wypowiedzi Pana Szpilkowskiego będą kierowane na drogę postępowania sądowego.

 

Z poważaniem
Jerzy Jabłoński
Dyrektor CEiP ,,Profit

avatar

Nadesłane do Redakcji

Autorem jest osoba podpisana pod artykułem. Jeżeli chciałbyś aby Twój artykuł znalazł się na portalu po prostu wyślij go na nasz redakcyjny adres redakcja@wnowogardzie.pl